вівторок, 28 вересня 2021 р.

середа, 10 березня 2021 р.

Основні відомості мови програмування паскаль

 СТАНДАРТНІ   ТИПИ  ДАНИХ 

Integer    -32768 .. 32767
Longint    -2 147 483 648..2147483647

ДІЙСНІ типи визначають ті дані, що реалізуються підмножиною дійсних чисел, допустимих у даній ЕОМ.

Real 2.9e-39 .. 1.7e+38

Для уведення вихідних даних використовуються оператори процедур уведення:

         Read(A1,A2,...AK);

         ReadLn(A1,A2,...AK); 

Для виведення результатів роботи програми на екран використовуються оператори:

         Write(A1,A2,...AK);

         WriteLn(A1,A2,...AK);

Операнди - це спеціальні символи або послідовності символів, які виконують над даними певні операції (математичні, логічні і т.д.).

Прикладом операндів можуть бути операнди математичних операцій: “+” - додавання даних), “-” - віднімання даних, “*” -множення даних, “/” - ділення даних, “=” - рівність даних і т.д.

Оператори - це деякі неподільні елементи програми, що дозволяють виконувати певні алгоритмічні дії у програмі, тобто виконувати в програмі певні команди. фактично, оператор - це окрема команда в алгоритмі програми, тобто окремий крок виконання програми.

В Pascal оператори поділяються на прості та структурні. До простих операторів відносяться:

-   оператор присвоєння (:=);

-   оператор введення (readreadln);

-   оператор виведення (writewriteln);