Словник термінів

Алгоритм – чітко задана послідовність кроків, які мають бути виконані для розв’язання завдання.
Адміністратори - люди, які мають найвищий рівень доступу на всьому форумі. Вони можуть змінювати будь-які налаштування форуму, змінювати рівні користувачів, забороняти певним учасникам відвідувати форум, створювати групи користувачів, призначати модераторів та інше. Також вони мають повні модераторські права у всіх форумах.
Архіватор – це програма, що здійснює упакування одного і більш файлів в архів або серію архівів, для зручності переносу або збереження, а також розпакування архівів. Більшість архиваторів використовують стиснення без втрат для зменшення розміру архіву. 
Найпростіші архіватори просто послідовно поєднують вміст файлів в архів. Стиснення даних, як правило, відбувається значно повільніше, ніж зворотна операція. Характеристики архіваторів:1) за ступенем стиснення; 2) по швидкості стиснення.
Характеристики архіваторів - зворотньо залежні величини. Тобто, чим більша швидкість стиснення, тим менша ступінь стиснення, і навпаки. Знаходження для будь-якого вхідного файлу програми найменш можливого розміру є алгоритмічно нерозвязною задачею, тому ідеальний архіватор неможливий.
Варез — комерційна програма, що поширюється безкоштовно (рідше - на носіях за символічну плату) незаконним шляхом без дозволу автора. Обов'язково містить зміни і/або доповнення, що дозволяють використовувати її безкоштовно. 
Джерелами варезу можна назвати "варезні сайти", тобто сайти, що спеціалізуються на зломі ліцензійного ПЗ і його подальшому розповсюдженні, також IRC-мережі і Usenet. Варез створюється програмістами-ентузіастами без переслідування вигоди. Існують цілі колективи програмістів, що займаються зломом ПЗ, наприклад "TEAM ROR", "Team EQUiNOX", "BEAN", "SSG" та інші. З погляду законодавства багатьох країн виготовлення і розповсюдження вареза є кримінальним злочином.
Домен Windows – це група комп'ютерів однієї мережі, що мають єдиний центр (який називається контролером домена), що використовує єдину базу користувачів (тобто облікові записи знаходяться не на кожному окремо комп'ютері, а на контролері домена, т.зв. мережний вхід у систему), єдину групову і локальну політику, єдині параметри безпеки (стосовно до томів з файловою системою NTFS), обмеження часу роботи облікового запису та інші параметри, що значно спрощують роботу системного адміністратора організації, якщо в ній експлуатується велике число комп'ютерів.
Ергономіка, ергономія (від грец. Έργον – робота і νόμος – закон) - Наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психичні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці. 
Тренаж (від англ. train – виховувати, навчати) - Тренування, а також комплекс вправ для тренування в чому-небудь.
Тренажер (від тренаж) - Моделюючий пристрій для опрацювання робочих навичків або тренування льотчиків і космонавтів.
Способи задання алгоритмів - словесний опис послідовності обчислень; аналітичний (у вигляді формул); графічний (у вигляді схем і діаграм); псевдокод; запис алгоритмічною мовою.
Властивості алгоритмів – визначеність, дискретність, масовість, результативність, зрозумілість.
Лінійні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить лише в одному напрямку.
Розгалужені алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить по одній з гілок, в залежності від виконання або невиконання певної умови.
Циклічні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить багаторазово в одній формулі при різних значеннях змінних величин.
Циклічні алгоритми розрізняють таким чином: цикл з передумовою; цикл з постумовою; цикл з параметром.
У циклі з передумовою спочатку перевіряється умова (звідси і назва — цикл з передумовою) і, якщо умова виконується, то здійснюється дія. Потім знову перевіряється умова і т. д. Виконання циклу припиняється, коли умова перестає виконуватися. Для цього необхідно, щоб дія в циклі впливала на зміну умови. Інакше відбудеться зациклювання — нескінченне виконання циклу. Воно є ціновою помилкою в разі використання циклів.
Цикл із постумовою виконується аналогічно, але умова перевіряється після виконання дії (тому цикл і називається з постумовою). Повторення дії відбувається тоді, коли умова не виконується. Дія в циклі з постумовою виконується завжди хоча б один раз, а з передумовою може не виконуватися жодного разу, якщо із самого початку умова не виконується.
Цикл із параметром будується на підставі одного з перших двох видів циклів.
Інформатика - це наука, яка вивчає закони i методи накопичення, опрацювання i передачi iнформацiї в природних, технiчних i соцiальних системах з використанням комп’ютерної техніки.
Iнформацiя - це данi про явища, процеси та предмети навколишнього середовища.
Інсталяція - це процес установки програмного забезпечення на комп’ютер користувача. Виконується особливою програмою (пакетним менеджером), що є присутнім в операційній системі (наприклад, RPM іAPT у LinuxWindows Installer у Microsoft Windows), або ж певним засобом установки, який входить до складу самого програмного забезпечення. В операційній системі GNU дуже поширене використання системи GNU toolchain і її аналогів для компіляції програмного забезпечення безпосередньо перед установкою.
Internet — це мережа комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Internet — це джерело інформації, яка постійно змінюється та розширюється. З часу створення в 60-х роках кількість комп’ютерів, підключених до Internet, неухильно зростає, і тепер "павутина" використовується мільйонами людей як у комерційних і державних організаціях, так і індивідуально. Головною ознакою Internet є використання протоколу TCP/IP.
Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів і периферійного обладнання, об'єднаних між собою каналами передачі даних.
Обчислювальна мережа — це складний комплекс взаємозалежних програмних і апаратних компонентів, що узгоджено функціонують.

ЛОМ (локальна обчислювальна мережа) - це сукупність комп'ютерів, кабелів, мережевих адаптерів, що працюють під управлінням мережевої операційної системи і прикладного програмного забезпечення. Для мережевої комп'ютерної системи часто використовується абревіатура NOS (Network Operating System).

Робоча група (або просто група) - спеціально створені об'єднання користувачів за рівнем доступу, інтересами і т.д. Кожен учасник може належати до кількох груп, а кожна група може мати власні рівні доступу. Це дозволяє легше надавати модераторські права чи обмежувати доступ до певних форумів.
Модератори - люди, які постійно стежать за дотриманням порядку на форумах. Вони мають права редагувати, знищувати повідомлення, блокувати, розблоковувати, переносити, розділяти теми та виконувати інші привілегійовані функції у певних форумах.
Кібернетика - це наука про загальні закони керування множиною взаємозв'язаних об'єктів, кожний з яких здатен сприймати, запам'ятовувати й переробляти інформацію.
Повідомлення – це різні форми подання якої-небудь інформації.
Програма - план дiй, який пiдлягає виконанню певним виконавцем.
Програмування – це розробка програм для різних обчислювальних і керуючих пристроїв.
Сутність програмування - це здатність перетворювати відомі можливості комп’ютера в нову функцію або продукт.
Програміст - це висококваліфікований спеціаліст, який створює комп’ютерні програми.
Модель - це сукупність найважливіших властивостей об'єкта, процесу, явища, яка визначається метою її створення і може мати різні форми вираження. 
Моделювання – це процес створення і дослідження моделі.
Матеріальна модель - це реальна, фізично існуюча модель, тобто така, яку можна побачити та поторкати.
Нематеріальна модель - описує властивості оригінала, тобто є сукупністю певної інформації.
Інтерфейс – це прості та зручні засоби взаємозв’язку між користувачем та програмою.
Інформаційна модель – це модель, що описує інформаційні процеси, або модель, що містить інформацію про властивості й стан об’єктів, процесів, явищ.
Комп’ютерна модель – це модель, реалізована за допомогою програмних засобів.
Криптографія – наука про способи перетворення інформації (шифрування) з метою її захисту.
Криптоаналіз – це розкриття шифрів.
Підпрограма – це відносно невелика завершена програма, яка призначена для вирішення підзадачі (виконання деяких конкретних дій) та оформлена за певними правилами, які роблять її текст незалежним від інших частин програми.
Структурне програмування – це такий метод програмування, який забезпечує створення програми, структура якої зрозуміла і нерозривно пов’язана із структурою задачі, що вирішується. Для реалізації структурного підходу в програмуванні введено поняття підпрограми. Однією з переваг структурного програмування при складанні алгоритму є можливість спадного програмування.
Спадне програмування – це проектування й розробка додатків (програм) зверху донизу. Тобто, спершу виділяється декілька підпрограм, які вирішують самі глобальні задачі (наприклад, ініціалізація даних, основна частина, виведення результатів), потім кожен з цих модулів деталізується на більш низькому рівні, розбиваючись в свою чергу на певне число інших підпрограм, і так відбувається до того моменту, коли задача буде реалізована.
Оператор – це граматична конструкцiя, визначення якої уточнюється конкретною мовою програмування.
Операнд - це аргумент операцiї.
Масив - це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу.
Одномірний масив – це лінійно впорядкована сукупність елементів одного і того ж типу.
Двомірні масиви можна розглядати як таблицю, яка складається з m-рядків і n-стовпчиків.
Рядок — це послідовність символів кодової таблиці ЕОМ. При використанні у виразах рядок охоплюється з двох сторін апострофами. Кількість символів в рядку (максимальна довжина рядка) може змінюватися від 0 до 255.
Величина (дані) – це об’єкт, із яким асоціюється певна множина значень.
Величина (з точки зору програмування) – це дані, якими оперує програма і яким потрібно відвести місце в пам’яті комп’ютера.
Величина (з точки зору алгоритмізації) – це дані, які оброляються алгоритмом.
У програмуванні розрізняють: постійні величини або константи (значення не змінюється в ході виконання програми) і змінні величини (набувають різних значень під час обчислень). Постійні величини, як правило, зазначаються в описі.
Величини (дані) характеризуються: ім’ям, типом, значенням.
Ім’я величини – це її позначення, що називається ідентифікатором (від слова identify” – пізнавати, ототожнювати). Ідентифікаторами можуть бути окремі символи (наприклад a, b, c, r, y, h) або послідовності (наприклад, a1, k17s, asd_17 тощо). Першим символом в ідентифікаторі повинна бути бути буква.
Тип даних - це спосіб збереження і подання даних у комп’ютерній системі, який задає певний формат або розмір вмісту змінної. Тип величин визначається значеннями, яких вона набуває, й операціями, які можна над нею виконувати.
Значення змінної величини – це дані, які зберігаються й обробляються певною мовою програмування. Спосіб збереження та оброблення даних залежить від того, до якого типу вони належать.
Макрос – це записана під певним іменем послідовність дій (або команд). Записаний макрос можна викликати із основного меню при допомозі кнопки на панелі інструментів або на робочій області, а також комбінації клавіш. Макрос, як правило, записується на мові програмування Visual Basic for Applications. Текст макроса можна викликати для редактування.
Події - повідомлення, що розсилаються об’єктом передплатникам (різним елементам програм) при певній зміні стану об’єкта.
Хакери – це народ, який вламується в систему заради забави, не роблячи при цьому відчутної шкоди комп’ютерам. Хакери вриваються в систему, оглядаються, і потім пробують зламати навіть більш безпечну систему. Вони не роблять прибуток з хакінга.
Кракери – це так звані погані хакери. Ці люди нападають на систему й знищують цінні дані або крадуть програмне забезпечення з метою його подальшого платного поширення.
Фрикери – це народ, який займається хакінгом на телефонних лініях з метою одержання безкоштовної телефонної розмови з будь-якою точкою світу.
Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються складністю тимчасової і спекторальної структури. Під акустичним шумом розуміють різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т.д. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання у твердих, рідких і газоподібних середовищах. Основні джерела шуму - різні двигуни і механізми. Радіовекторні шуми - це випадкові коливання струмів і напруг в радіоелектронних пристроях. Досить часто шум являє собою суміш випадкових і періодичних коливань. В ряді випадків шумометр використовують як джерело інформації. Наприклад, у військово-морській техніці по шуму, який створюється на ходу підводними човнами і надводними кораблями, їх знаходять і переміщують, в радіоастрономії по шуму в певних діапазонах частот досліджують радіовипромінення зірок. Шумоподібні сигнали застосовуються в радіо й акустичній техніці для різноманітних вимірювань.
Форматування – це процес розбивки диска на сектори і доріжки засобами операційної системи. У процесі форматування створеним доріжкам і секторам присвоюються номери. Якщо при форматуванні на поверхні диска виявляються дефектні місця, то на них буде поставлена певна електронна мітка, і на них надалі інформація не записуватиметься.
Фрагментація — це явище, при якому в процесі вилучення і перезапису файлів через деякий час на диску утворюється багато порожніх кластерів, а також багато файлів, записаних в кластерах на різних ділянках диска. Це сильно уповільнює пошук/завантаження файлів і призводить до додаткового спрацювання дисководу.
Дефрагментація — це оптимізація дискового простору, упорядкування кластерів, які належать одному файлу.


Кластер — це група логічно послідовних секторів на диску. Практично всі файли на диску зберігаються у вигляді ланцюжків кластерів.

Немає коментарів:

Дописати коментар